CrystaliT® prešiel dôkladným nezávislým testovaním s účinnosťou 99,7%

...už 2-krát

DVGW - Nemecké Združenie Vody a Plynu (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)​ je celosvetovo uznávaným certifikačným úradom s najprísnejšími testovacími protokolomi na svete.

zmäkčovač vody

CrystaliT® je do dnešného dňa jediný ne-soľankový zmäkčovač na svete, ktorý úspešne prešiel dôkladnými skúškami účinnosti zmäkčenia vody DVGW.


Na získanie certifikátu DVGW je potrebné dosiahnuť minimálnu účinnosť až 80%

CrystaliT® a niektoré soľankové zmäkčovače, sú jediné zariadenia, ktoré dokázali splniť minimálnu podmienku 80% účinnosti v nezávislých testoch zmäkčovačov vody DVGW.
CrystaliT® to však dokáže bez soli, bez chémie, bez preplachov, bez elektriky, či údržby.

Prečo je certifikácia DVGW taká dôležitá?

DVGW je nezávislá vedecko-technická asociácia, ktorá vydáva testovacie známky a certifikáty, potvrdzujúce bezchybné fungovanie testovaných technológií v oblasti vody a plynu. Testovací protokol W510 (Kalkschutz/Anti-Scale) používa najprísnejšie kritériá na svete, pre stanovenie účinnosti zariadenia proti tvorbe vodného kameňa. Kombinuje až 3 požiadavky, ktoré musí testované zariadenie splniť:

 • ​1.Test štrukturálnej integrity a materiálovej odolnosti (STI)
 • ​2. Test mikrobiologickej a hygienickej nezávadnosti (W270 a KTW testy)
 • 3. Test účinnosti ochrany pred vodným kameňom (W512)

Na úspešné absolvovanie testovacieho protokolu "Účinnosť ochrany pred vodným kameňom (W512)" musia byť urobené až 4 oddelené testy!!!

CrystaliT® splnil všetky požiadavky protokolu W510
a je zapísaný ako DW-9191 certifikovaný produkt.

Ako prebiehal test účinnosti zmäkčovača vody?

1

Merala sa tvorba vodného kameňa na vykurovacom telese.

Boli vytvorené 2 nezávislé testovacie rozvody, cez ktoré neustále pretekala čerstvá voda. V každom rozvode bola banka s vykurovacím telesom.V jednom rozvode bol nainštalovaný ne-soľankový zmäkčovač vody CrystaliT, v druhom rozvode pretekala surová voda bez akéhokoľvek ošetrenia.

2

Test bol vykonávaný nepretržite 3 mesiace s 300 000 litrami vody.

Pre porovnanie 300 m3 vody postačí 4-člennej rodinne na 2 roky.
Voda v testovacom systéme bola prietoková, čiže bola stále nová. Po zahriatí na 80°C sa voda vypúšťala do odpadu, tak ako je to v reálnej prevádzke. Nesimuloval sa obeh stále tej istej vody v uzavretom okruhu len aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

3

Simulovali sa reálne podmienky spotreby vody v bežnej domácnosti

Prívod čerstvej vody sa vykonával v striedavom režime s dvomi periódami zvýšenej spotreby - ráno a večer. Týmto opatrením sa simulovali reálne namerané výkyvy spotreby vody v bežnej domácnosti, ku ktorým dochádza, keď ľudia po vykonaní rannej hygieny odchádzajú do práce, a večer sa zas z práce vracajú.

4

Voda v obidvoch rozvodoch bola neustále ohrievaná na 80°C.

Digitálne teplomery nainštalované na vstupe aj výstupe vody do testovacieho systému zabezpečovali neustálu kontrolu parametrov ohrevu vody. Všetkých 300 000 litrov pretečenej vody bolo zohrievaných na 80°C, a to pri rôznych podmienkach prietoku a tlaku vody.

5

Po ukončení testu sa všetok vodný kameň nazbieraný na ohrevných špirálach obidvoch rozvodov zozbieral a zvážil. Výsledný pomer váhy nazbieraného vodného kameňa z testovaných ohrevných telies 1. a 2. rozvodu určil percentuálnu účinnosť testovanáho zariadenia na ochranu pred vodným kameňom.

NEZÁVISLÝ A CELOSVETOVO UZNÁVANÝ TEST DVGW
preukázal účinnosť zmäkčovača vody CrystaliT® v zabránení tvorby vodného kameňa na vykurovacích telesách

99,7%.

Pohľad na testovaciu stanicu podľa skúšobného protokolu W512 - účinnosť prevencie tvorby vodného kameňa v laboratóriách DVGW v južnom Bavorsku.

V banke zľava je voda upravená zmäkčovačom vody CrystaliT®, zprava – obyčajná voda z vodovodu.

Pohľad na nádobu s vykurovacím telesom, cez ktoré prechádzala voda upravená systémom CrystaliT® po ukončení skúšok. Takto vyzerala ohrevná špirála po 3 mesiacoch skúšok a pretečení 300 000 litrov vody tvdosti 26°dH (4,64 mmol/l) zohriatej na 80°C.

CrystaliT bol v DVGW testovaný už 2-krát

Prvé testovanie:

V roku 1998 prebehlo prvé testovanie podľa najprísnejšieho testovacieho protokolu W510 Nemeckej asociácie plynu a vody DVGW, ktorý pozostáva z 3 nezávislých skúšok:
 • STI - Test štrukturálnej integrity a materiálovej odolnosti
 • W270 a KTW - Test mikro-biologickej a hygienickej nezávadnosti
 • W512 - Test účinnosti ochrany pred vodným kameňom

Test účinnosti bol vykonaný v laboratóriách Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW) v južnom Nemecku, pretože tento región má vysoký stupeň tvrdosti vody - 26°dH (4,64 mmol/l).

Druhé testovanie:

V roku 2012 boli znovu opakované skúšky účinnosti zariadenia CrystaliT®  na ochranu pred vodným kameňom. V tomto prípade boli skúšky vykonané podľa dvoch skúšobných protokolov:

 • W270 a KTW - Test mikro-biologickej a hygienickej nezávadnosti
 • W512 - Test účinnosti ochrany pred vodným kameňom

Skúšky účinnosti boli opäť vykonané v laboratóriách Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW) v južnom Nemecku, pretože tento región má vysoký stupeň tvrdosti vody - 26°dH (4,64 mmol/l).

Test v obidvoch prípadoch preukázal účinnosť zmäkčovača vody CrystaliT® pri ochrane vykurovacích telies pred vodným kameňom nad 99%.


Žiadny magnet, elektro-magnet, polarizačný galvanický článok, polyfosfáty, alebo akýkoľvek iný produkt na odstránenie  vodného kameňa, okrem soľankových zmäkčovačov a CrystaliT®, ešte nikdy nedosiahli v nezávislých testoch DVGW minimálne požadovanú účinnosť 80%.

Dôkladná kontrola kvality

Kontrola kvality je vykonávaná v súlade so ZERT DIN EN ISO 9001-2008, čo potvrdzuje získaný Certifikát číslo QS-4720 HH od Germanischen Lloyd Certification GmbH, Hamburg.

Čo je to DVGW?

Informačná brožúra o aktivitách a službách DVGW​ (english pdf)

Nemecká asociácia plynu a vody DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) bola založená pred 150 rokmi a je jednou z najuznávanejších inštitúcií v oblasti vody a plynu v Európe. Je to nezávislá a nestranná technicko-vedecká asociácia, ktorá dozerá na beschybnú a bezpečnú dodávku vody a plynu už od roku 1859. Hlavné sídlo je v Bonne, v Nemecku. Uskutočňuje trvalú kontrolu nad kvalitou vody a plynu. Má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať kontrolu závodu a vykonať odber vzoriek pre kontrolu kvality. DVGW má vlastné laboratórium TZW v Karlruhe, Nemecko.

Hlavná misia DVGW je zlepšiť plynový a vodárenský priemysel po technickej ako aj po vedeckej stránke. Táto organizácia stanovuje celosvetové štandardy a testovacie protokoly v tejto oblasti. Schvaľuje a certifikuje laboratóriá, ktoré potom uskutočňujú testovanie podľa týchto štandardov a protokolov. DVGW už autorizovala viac ako 20 súkromných laboratórií po celej Európe, ktoré sú oprávnené viesť testovanie a certifikovať. V USA túto funkciu plní NSF / National Science Foundation/.

Na získanie certifikátu DVGW je potrebné dosiahnuť minimálnu účinnosť až 80%, na rozdiel od NSF USA /National Sanitation Foundation USA/, ktorá ako akceptovateľnú úroveň účinnosti ochrany pred vodným kameňom považuje už 50% účinnosť. Také isté percento účinnosti potom vyžadujú aj asociácie, ktoré​ NSF USA autorizovala na vydávanie certifikátov, ak napr. WQA (Asociácia Kvality Vody).

DVGW vydáva testovacie známky alebo certifikáty ako napríklad štandard W510 "zariadenia na ochranu pred vodným kameňom", alebo interne “DW9191 – Kalkschutzanlage” (scale protection device). W510 štandard obsahuje svetovo najprísnejšie kritériá na posúdenie efektívnosti systému proti vodnému kameňu. Aby niektoré zariadenie získalo certifikát W510, musí prejsť cez 3 nezávislé testovacie protokoly :

 1. Protokol Štrukturálna integrita a materiálová odolnosť
 2. Protokol Mikrobiologický test (W270) a Test hygienickej nezávadnosti materiálu (KTW)
 3. Protokol Účinnosť ochrany pred vodným kameňom (W512)

Protokol "Štrukturálna integrita a materiálová odolnosť STI" - vyžaduje vysokú odolnosť zariadenia pri záťažových a tlakových testoch. Zariadenie sa testuje na odolnosť proti tlakovým rázom, mechanickému poškodeniu ako aj celkovej degradácii použitých materiálov pri bežnom dlhodobom zaťažení. Úspešné absolvovanie skúšky "štrukturálnej integrity a materiálovej odolnosti" zaručuje vysokú odolnosť použitých materiálov a výnimočne dlhú životnosť zariadenia v reálnom zaťažení.

Protokol "Mikrobiologický test W270 & KTW" – testuje mikro-biologickú a hygienickú nezávadnosť ne-kovových materiálov. Pozostáva z 2 dlhodobých testov. Protokol W270 testuje rast mikroorganizmov na testovanom materiály pri dlhodobom styku s pitnou vodou. Protokol KTW dlhodobo testuje všetky použité ne-kovové plastové časti, povrchy, tesnenia a lubrikanty podľa UBA a BGA noriem, aby sa zaistilo, že sa do pitnej vody nevyluhovávajú žiadne zdraviu škodlivé látky.

Protokol "Účinnosť ochrany pred vodným kameňom W512" - vyžaduje účinnosť zariadenia minimálne 80 % a to v 4 nezávislých testoch (na rozdiel od amerického NSF, kde požadujú splnenie účinnosti na 50%). Bola to výzva, no chceli sme, aby CrystaliT® bol testovaný práve v certifikovanom laboratóriu DVGW v jeho domovskej krajine v Nemecku.  Test simuloval reálne životné podmienky,  bol robený po veľmi dlhú dobu a používala sa extrémne tvrdá minerálna voda z prameňa.

Nano-kryštalizačné médium vyvinuli Georg Švartinh a doktor Vohebauer, ktorí začali výskum v oblasti zmäkčovania vody bez soli v roku 1993. Nevydali sa však cestou elektro-magnetickej úpravy vody, ako všetci ostatní, ale stali sa priekopníkmi úplne nového princípu ochrany pred vodným kameňom. V roku 1996 vytvorili prvé efektívne prevádzkové prototypy a v roku 1997 vznikol výrobok pripravený na komerčné využitie – CrystaliT®.