Ako Funguje katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® ?

Na efektívnu ochranu pred vodným kameňom využíva CrystaliT® len kinetickú energiu pretekajúcej vody a prirodzený proces kryštalizácie vodného kameňa na poréznych povrchoch.

CrystaliT® premieňa "vodný kameň" na "vodný piesok"

​Minerály tvoriace vodný kameň (vápnik a horčík) CrystaliT® z vody neodstraňuje.

Vodný kameň rozpustený vo vode sa pri kontakte so špeciálne upraveným povrchom nano-granúl, začne okamžite meniť na mikro-kryštáliky. Na úplné vytvorenie kryštáliku vodného kameňa stačí 4-sekundový kontakt vody s povrchom nano-kryštalizačných granúl. Keď kryštáliky vodného kameňa narastú na určenú veľkosť, obtekajúca voda ich odtrne z povrchu granúl a roznáša ich celým vodovodným systémom. Takto sa spúšťa proces kryštalizácie, ktorý sa šíri vodou ako zväčšujúca sa lavína.

Tieto "zárodkové" kryštáliky vodného kameňa slúžia len ako spúšťač (katalyzátor) následnej reťazovej reakcie.

Vysoko porézny povrch ​vo vode rozptýlených kryštálikov priťahuje na seba ďalší a ďalší vodný kameň, tvoria sa ďalšie a ďalšie mikro-kryštáliky vodného kameňa. Proces sa šíri ako zväčšujúca sa lavína v celom vodovodnom systéme, až kým sa všetok vodný kameň úplne nevykryštalizuje.

Vykryštalizovaný vodný kameň nie je schopný pevne priľnúť k povrchom a všetky obtekané plochy zostávajú čisté.

Vytvorené mikro-kryštáliky začnú navyše obrusovať a viazať na seba aj staré nánosy vodného kameňa. Po úplnom odstránení starého vodného kameňa, CrystaliT® vytvorí na kovových plochách jemnú anti-koróznu ochrannú vrstvu.

bezsoľankový zmäkčovač

Granula CrystaliT® slúži ako “vábidlo” vodného kameňa

Zmäkčovač vody CrystaliT® je založený na fyzikálnom procese prirodzenej kryštalizácie (precipitácie) vodného kameňa na vysoko-poréznych povrchoch.

Pri kontakte vody s NANO-kryštalizačnými granulami CrystaliT® sa porušuje fyzikálna rovnováha vody, v dôsledku čoho sa z rozpusteného vodného kameňa uvoľňuje СО2 a uskutočňuje sa spojenie iónov Ca a СО3 do molekuly uhličitanu vápenatého CaCO3, ktorý je následne pritiahnutý na povrch nano-granúl CrystaliT® (CaCO3 → CaO + CO2).

Vďaka ​výnimočným vlastnostiam ​granúl sa ​vytvorený uhličitan vápenatý uchytí práve na nich. 

Tieto novo-vytvorené molekuly uhličitanu vápenatého CaCO3 sú pomocou prirodzených fyzikálnych procesov “priťahované” na vysoko-porézny povrch nano-granuly CrystaliT®, kde sa z nich utvorí guľový kryštál vodného kameňa. Keď tento kryštál dosiahne kritickú hmotnosť, pôsobením prietoku vody (kinetickej energie pretekajúcej vody), opúšťa granulu a dostáva sa do obtekajúcej vody.

Proces tvorby mikro-kryštáľov vodného kameňa sa šíri ako lavína v celom vodovodnom systéme.

Novovytvorený kryštál vodného kameňa putujúci vodovodným systémom, sa sám stáva “vábidlom” a naväzuje na seba ďalší a ďalší vodný kameň. Stimuluje tak tvorbu nových a nových mikrokryštálov na svojom povrchu, až kým sa všetok vodný kameň v celom vodovodnom systéme nepremení na neškodné mikro-kryštáliky.

Proces precipitácie (vyzrážavania) uhličitanu vápenatého sa spúšťa ako lavína a uskutočňuje sa v celom množstve vody. V dôsledku toho sa namiesto takzvaného amorfného pevného kalcitu objavia jemné častice aragonitu, ktorý má úplne odlišnú kryštáľovú štruktúru ako vodný kameň.

Kryštalizačné granule CrystaliT® so špeciálne upraveným nano-povrchom:

   Zmäkčovanie pôsobí na celom úseku vody 

....nie len v mieste úpravy vody....

Nakoľko CrystaliT® len spúšťa reťazovú reakciu tvorby mikro-kryštálikov vodného kameňa, ktorá naďalej prebieha ako zväčšujúca sa lavína aj po opustení vody z úpravne, ďaleko prevyšuje účinnosťou všetky doteraz používané fyzikálne zmäkčovače vody. Na porovnanie, všetky doteraz používané fyzikálne zmäkčovače vody, ako permanentné magnety, elektro-magnety, galvanické polarizačné články, upravujú vodu len počas veľmi krátkeho úseku, kedy voda pretečie daným zariadením.

Proces tvorby nových a nových kryštálikov vodného kameňa prebieha samovoľne, ako zväčšujúca sa lavína...

Nano-technológia1

Pomocou prirodzeného fyzikálneho procesu kryštalizácie, sa na špeciálne upravenom povrchu nano-granúl CrytaliT® vytvárajú "zárodkové" guľové kryštály vodného kameňa. Na ich tvorbu stačí len 4 sekundový kontakt pretekajúcej vody, s kryštalizačným povrchom patentovaných nano-granúl CrystaliT®.

Nano-technológia2

Vytvorený guľový kryštál sa pomocou kinetickej energie pretekajúcej vody odtrhne a uvoľní do obtekajúcej vody.  Odtrhnutý "zárodkový" kryštál následne na svoj vysoko porézny povrch prirodzene viaže ďalší a ďalší vodný kameň, a delí sa na ďalšie a ďalšie kryštáliky.

Starý vodný kameň sa uvoľňuje

Vytvorené mikro-kryštáliky vodného kameňa migrujú spolu s prúdom vody a môžu byť z vody odstránené pomocou jemného sedimentačného filtra. Pri zahriatí vody sa zvyšuje veľkosť týchto mikro-kryštálikov, ale pevný vodný kameň sa už netvorí. Okrem toho sa zo starých nánosov vodného kameňa začínajú uvoľňovať vápenaté ióny, ktoré sa pripoja k novovytvoreným mikrokryštálom, ktoré sa vznášajú vo vode. V dôsledku toho sa starý vodný kameň uvoľňuje a odstráni sa z povrchu potrubia a vykurovacích telies. Proces odstraňovania starých nánosov vodného kameňa je však pomerne dlhý a trvá 4 až 6 mesiacov.

Efekt ochrany pred vodným kameňom je nezvratný...

NANO-kryštalizačné médium CrytaliT® dokáže vytvoriť mikro-kryštáliky zo všetkých foriem karbonátov vodného kameňa, ktoré sa vyskytujú vo vode.

CrystaliT® tvorí ochranný film pred koróziou

Po úplnom odbúraní starého vodného kameňa, CrystaliT® vytvorí na kovových plochách 5µm hrubý antikorózny ochranný film pozostávajúci z vyšších oxidov železa (Fe3O4, Fe5O6). Tento povlak chráni vyššie uvedené povrchy pred ďalšou koróziou a nový vodný kameň sa už na obtekaných plochách znova nevytvorí. Ochranný film je vytvorený prirodzeným procesom oxidácie železa pri styku s vodou a oxidom uhličitým vytváraným pri kryštalizácii vodného kameňa.

Požiadavky na kvalitu upravovanej vody:

Požiadavky na kvalitu vstupnej vody pre zmäkčovač vody CrystaliT® sú štandardné. Ak voda vyhovuje norme na pitnú vodu podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., nevyžaduje žiadnu predbežnú úpravu.

V prípade, ak voda obsahuje nadmerné množstva železa, mangánu, alebo sírovodíka, odporúčame vodu najskôr upraviť tak, aby všetky ukazovatele boli v súlade s nariadením vlády č. 354/2006 Z. z. pre pitnú vodu. Voľný chlór by ste nemal prekročiť 3 mg/l, obsah železa nesmie byť vyšší ako 0,2 mg/l a mangánu ako 0,05 mg/l. Hydrogen sulfid, olej a polyfosfáty sa musia z vody odtrániť ešte pred vstupom vody do zmäkčovača CrystaliT. V každom prípade odporúčame nainštalovať filter na mechanické nečistoty pred zmäkčovač vody CrystaliT®.